AUSGANGSWELLE - Automobil: Getriebeteile
 
WerkstückSchleif
position
Modell
(geeignet)
Spezifikationen
・A.D.
・Stirn
GAS-30B・100ND2
(GAE-30B・75)
・Φ610x50mm
・Scheiben-
 Umfangsgeschwindigkeit:
 2700m/min
・A.D. Messer,Werklokator
・Werkstückauflage

 
 
 
CVT-WELLE - Automobil: Getriebeteile
 
WerkstückSchleif
position
Modell
(geeignet)
Spezifikationen
・A.D.
・Arbeitss
cheiben-
Stirn
GSF-30・60・Φ350x25mm
 (CBN-Scheibe)
・Scheiben-
 Umfangsgeschwindigkeit:
 4800m/min
・A.D. mit Messer

 
 
 
SPRINTER - Automobil: Getriebeteile (Kreuzverbindung)
 
WerkstückSchleif
position
Modell
(geeignet)
Spezifikationen
・A.D. GAS-30B・50ND2
(GAC-30B・25)
・Φ610x60mm
・A.D. Messer,Werklokator
・Spezial-Drehherz

 
 
 
RITZELWELLE - Automobil: Getriebeteile
 
WerkstückSchleif
position
Modell
(geeignet)
Spezifikationen
・A.D.
・Stirn
GAE-30B・50
(GAC-30B・40)
・Φ510x50mm
・Scheiben-
 Umfangsgeschwindigkeit:
 2700m/min
・A.D. Messer,Werklokator
・Radantriebsgestell